Son Kelimeler

Büşra Ersanlı Kimdir, Büşra Ersanlı Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Büşra Ersanlı Biyografisi «TIKLA»

akademisyen BDP Parti Meclisi Eski Üyesi BDP Akademik Siyasi Danışma Kurulu Üyesi İstanbulda doğdu. 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü´nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Siyasal Bilimler Bölümü´nden master ve doktora derecelerini aldı. 1990 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü´nde öğretim üyesidir. Türkiyede milliyetçilik, tarih yazımı, Orta Asya ve Kafkasya konularında araştırmaları vardır. 28 Ekim 2011 tarihinde KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. BÛ§RA ERSANLI Marmara University Dept. of Political Science and International Relations Goztepe, ISTANBUL Professor of politics and history at the Department of Political Science and International Relations, Marmara University since 1990, Istanbul. Born in Istanbul (1950). BA in English Language and Literature, (1978, Boğaziçi University); MA (1981) & PhD (1989) A cultural dimension of the Kemalist Revolution: The Turkish History Thesis- Advisor Şerif Mardin (Politics, Boğaziçi University). Research Fellow, Hull University, U.K., 1983-84, Research in Paris (BN), Cambridge (CUL), and London (LSE and BL) 1986, 1988, 1993, Paris (EHESS) 1997, St. Petersburg (2000 spring semester (teaching and research) Ass. Prof. 1990-95, Assoc. Prof. 1995-2001, Professor June 2001-, Department Chair since 2006 November. Main areas of interest: Political Theory, Nationalism, Turkish Nationalism, Nationalistic Historiography in Turkey, Central Asia, the Caucasus, Russian Federation, Eurasian Studies. Languages: Reading Knowledge of French, Uzbek and Turkmen; reading skill of Ottoman Turkish, and intermediate Russian (certificate from St Petersburg State University 1998 July-August and 2000 March-July). PUBLICATIONS AND ACTIVITIES Books: 1.İktidar ve Tarih, Türkiyede Resmi Tarih Tezinin Oluşumu (1929-1937), (Political Power & History, Official History Thesis in Turkey), Istanbul, AFA, 1992, 2nd expanded edition, 1996, 3rd edition 1998, 4th edition İletişim Yayınları, 2003 (İletişim Yayınları birinci baskı, 2006 İletişim -İkinci Baskı). 2.(edited) Bağımsızlığın İlk Yılları: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan G. G. Özdoğan, N. İncioğlu, G. Kut, Ş. Kut, N. Sungur (The First Years of Independance: Azerbaijan, Kazahkstan, Kyrgysztan, Uzbekistan and Turkmenistan), TC Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, 1994. 3.(edited) Türk Cumhuriyetleri Kültür Profili: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, (A Culture Profile of The Turkic Republics) TC Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, 1995. 4.(Co-edited with Orazpolat Ekaev) Türkmenistanda Toplum ve Kültür (Society and Culture in Turkmenistan), Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998. 5.(Co-edited with Hüsamettin Memedov) Sözün, Sazın, Ateş in ülkesi: Azerbaycan (Azerbaijan, the country of words, music and fire) İstanbul, DA Yayıncılık, 2004. 6. (Co-author with İbrahim Mazlum) Her Yerde Her Zaman Siyaset, Türkiyede siyasal kültür, siyasal sistem ve kadın KA-DER (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği) yayınları 2008. Dergi Özel Sayı Editörlüğü (editor of a special issue) Akademik Araştırmalar Dergisi,-Avrupa-Avrasya Özel Sayısı- (special issue on Europe-Eurasia in the Journal of Academic Research), Issue editor: Büşra Ersanlı, Cilt 6 Sayı 23, Ocak 2005. Akademik Dergi Danışma Kurulu üyeliği: (advisory board membership) Akademik Araştırmalar Dergisi Avrasya Etüdleri Perceptions European Journal of Turkish Studies (EJTS) b) Articles (Excluding the articles on daily papers) 1. La Imagen de Europa: fragmentada y estâtica en los libros de texto reciento de historia en Turquia (The Image of Europe: fractured and frozen in recent history textbooks) translate by Paloma Gomez Crespo in The Importance of Textbooks on the Knowledge of Other Cultures (ed. By Luigi Cajani), published in Spain - in Spanish, Oct. 2008. 2. Political Power and Peace Initiatives: The case of Turkey to be published in the proceedings of II International Forum on Globalization and Dialogue Between Civilizations, May 24-25 Tbilisi, 2008. 3. Gençkızlarda ve Kadınlarda Özgürleşme Algıları (Perceptions of Emancipation in Young Women) Sentez, sosyal bilimler dergisi, s. 3-5, Marmara Üniversitesi International Relations Club Publication 4. Naming Turkish Language Politically: Ottoman Language, Sun-Language, Azerbaijan Language, Language, Society, History: The Balkans in English and in Greek), 2007, pp. 101-129, Thessalonique, Centre de la Langue Grecque. 5. Identity-actor configurations in and around the Caucasus: The case of Turkey, to be published in the Proceedings of the Baku International Conference (26-29 May 2007) Particularities of the Political Situation in the South Caucasus and Approaches of External Powers , Rosa Luxemburg Foundation, Almanya, 2007. 6. Vatandaşlık Halleri: sözel ve sayısal (States of Citizenship, oral and written), Amargi aylık feminist dergi, İstanbul, Aralık 2007, s. 16-17. 7. İçli-Dışlı Siyasal Faaliyet: Aracı Kurumlar Toplumsal Hareketler (Domestic-External Political Action: Intermediary Organizations and Social Movements), in Sivil Toplum ve Dış Politika (Civil Society and Foreign Policy) (derl. Semra Cerit Mazlum ve Erhan Doğan), Bağlam Yayınları, 2006, s. 25-34. 8. Tarihçilik: Geçicilik ve Güvenlik (Historiography: Temporal Security), Muhafazakar Düşünce, yıl 2 s. 7 Kış 2006, s. 55-66. 9. co-authored with Thalia Dragonas and Anna Frangoudaki, Greek and Turkish Students Views on History, the Nation and Democracy, in Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey (eds. Faruk Birtek and Thalia Dragonas), London, Routledge, 2005, pp. 161-189 10. Türk Okullarının Eğitim ve Etkileşim Yönü (Education and Interaction in Turkish Schools), Barış Köprüleri, Dünyaya Açılan Türk Okulları, (editörler: Toktamış Ateş, Eser Karakaş, İlber Ortaylı), Ufuk Kitap, 2005, s. 221-23. 11. Avrupa Kabına Sığmıyorsa Önce Avrasya ile Genişler, Akademik Araştırmalar Dergisi, Avrupa-Avrasya Özel Sayısı, Sayı Editörü: Büşra Ersanlı, Cilt 6 Sayı 23, Ocak 2005, pp. 1-8. 12. co-authored with Vişne Korkmaz, Russian Eurasianism: Model for Iran and Turkey?, Turkish Review of Eurasian Studies No. 4, OBİV, (2004 May-June), pp. 99-133. 13. Naming Turkish Language Politically, in Etudes Balkaniques, Quarantieme Année 3, 2004, pp. 108-120. 14. Politics of Difference, Danger, Dialogue paper presented at the forum called 1st International Forum on Globalization and Dialogue Between Civilizations published in Tbilisi 2005. 15. Sosyal Adalet Dünya Siyasi Gündeminden Düştü, Ya Türkiye, (Social Justice is no longer on the world agenda, what about Turkey?), Türkiye Günlüğü, s. 77, Yaz 2004, s. 59-63. 16. Aracı Kurumlar, Toplumsal Hareketler, DA Diyalog Avrasya (Türkçe ve Rusça Turkish and Russian), s. 14, Güz 2004, s. 12-17. 17. İnsan Güvenliği ve Konforu Açısından Anadil Eğitimi: Sovyet Deneyimi, (Native Language training for Human Security and Confort: The Soviet Experience), Avrupa Briliği Sürecinde Dil Hakları Yayına hazırlayan Ebru Uzpeder, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayını, s. 29-34, Istanbul, 2003. 18. Özgürlüğün Genişlemesinden Güvenlik Çıkar Mı? (Could the enlargement of freedom end up with security?) DA Diyalog Avrasya, (Türkçe ve Rusça), s. 10, Güz 2003, s.78-81. 19. Kafkaslar. Analiz ve Beklentiler (Caucasus, analysis and prospects), Orta Doğunun Siyasi ve Stratejik Durumu, Ankara, Konrad Adenauer Vakfı Yayını, 2004, s. 105-110. 20. History Textbooks as Reflections of the Political Self: Turkey (1930s and 1990s) and Uzbekistan (1990s), Special Issue on Nationalism and the Colonial Legacy in the Middle East and Central Asia (ed. Juan R. I. Cole) in International Journal of Middle East Studies, Vol. 34, No.2, May, 2002, pp. 337-349. 21. The Ottoman Empire in the Historiography of the Kemalist Era: A Theory of Fatal Decline, in The Ottomans and The Balkans: A Discussion of Historiography (eds. Fikret Adanır and Suraiya Faroqhi), Leiden, Brill, 2002, pp. 115-154. 22. Zihinsel Sınır Güvenliği (Security of Mental Borders), tarihi silahsızlandırmak: çağdaş bir tarih eğitimi özel dosya, Toplumsal Tarih, Cilt 16, sayı 100, Nisan 2002, s. 34-36. 23. Geleneğin İhyası: Türkistanda Edep/Adap Dersleri ve Siyasi Kültür, Türklük Araştırmaları Dergisi, n. 11, Mart 2002, İstanbul, s. 181-196. 24. Türkiyenin Dış İlişkilerinde Türkçülük ve Avrasya (Turkism and Eurasianism in Turkish Foreign Relations), Türk Cumhuriyetleri: 10. Yıl (derleyenler: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ve Erdal Şahin, Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yayını, Haarlem, Hollanda, 2002. 25. Bir Aidiyet Fermanı: Türk Tarih Tezi (A Declaration of Belonging: Turkish History Thesis), Modern Türkiye de Siyasi Düşünce : Milliyetçilik 4. Cilt, İletişim Yayınları 2002, s. 800-810. 26. Can Eurasia Be An Identity Issue for Turkish Foreign Policy, Turkish Views on Eurasia , (ed. by İsmail Soysal and Sevsen Aslantepe), İstanbul, ISIS, 2001, pp. 111-124. 27. Tarihçilik: Geçicilik ve Güvenlik (Historiography: Temporal Security), Güzelyurt Tarih Buluşması(3-4 Nisan 2001), Lefke, Lefke Avrupa Üniversitesi Yayınları, 2001, s. 25-33. 28. Avrasyada Siyaset ve İlişkiler (Politics and Relations in Eurasia), Tartışılan Sınırlar, Değişen Milliyetçilik (ed. Mustafa Armağan), İstanbul, Şehir Yayınları, 2001, s. 115-128. 29. Turkish History Thesis and Its Aftermath. A Story of Modus Operandi, asien afrika lateinamerika, 2001, Vol. 29, pp. 7-29. Overseas Publishers Association OPA Malaysia. 30. Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri, Coğrafya 2001, 7. Bölüm Yükselen bir Bölgesel Güç(içinde), İstanbul, TUSİAD Yayınları, s. 195. 31. co-authored with Cengiz Okman, Jeopolitikten Diğer Perspektiflere (From Geopolitics to Other Perspectives), DA (Diyalog Avrasya),-Türkçe ve Rusça, sayı 1, 2000 Bahar. 32. Yeni Bağımsızlık ve Ulusun Adı: Özbek Milliyetçiliği (New Independence and the nations name: Uzbek Nationalism), Akademik Araştırmalar Dergisi, Ağustos-Ekim 2000, V. 2/6, s. 67-79. 33. Highlighting Traditional Manners: Edep/Adab lessons and political culture in Central Asia, Culture Society and Politics in Central Asia and India (ed. by N.N. Vohra), New Delhi, Shipra, India International Center, 1999, pp.222-235. 34. Siyaset ve Medeniyet (Politics and Civilization), Türk Yurdu, Mart 1998, V. 18, No. 127, s. 59-62. 35. Milliyetçilik Teorileri, Avrasyada Siyaset ve İlişkiler (Theories of Nationalism, Politics and Relations in Eurasia), Türkiye Günlüğü, Milliyetçilik özel Sayısı, Nisan-Mayıs, 1998, s.9-21. 36. Kafkasya: Eşit/Ortak Menfaat Coğrafyası (The Caucasus: A Geography of Equal/Common Interest), Kafkasya, Ortadoğu ve Avrasya Perspektifinde Türkiye nin Önemi, İstanbul, Harp Akademileri Yayınları, 1998. 37. Çok Boyutluluğu Yeniden Keşif: Türkiyenin Türk Cumhuriyetleriyle İşbirliği Arayışı, Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hattı, (Ed. Alaeddin Yalçınkaya), Istanbul, Bağlam Yayınları, 1998, s. 223-232. 38. 1932 Birinci Tarih Kongresi ve Türk Tarih Tezi Cumhuriyetin 75 Yılı Ansiklopedisi Cilt I 1923-1953 Volume I, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1998. 39. Myth Without Method: The Balkans still obscured in Turkish history textbooks, Culture and Reconciliation In Southeast Europe, Paratiritis, Thessaloniki, 1998, pp. 91-97. 40. Türkmenistanda Bağımsız, Devletli Kültür (Independent and stately culture in Turkmenistan) in Büşra Ersanlı, Orazpolat Ekayev (eds), Türkmenistan da Toplum ve Kültür, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998, s. xı-xıx. 41. The Role of Language in Turkish Historiography, Boundaries of Europe, (ed. by Rikard Larsson), The Swedish Council for Planning and Coordination of Research (FRN), Stockholm, 1998, pp. 102-112. 42. The processing of historical knowledge in Turkish schoolbooks: time, space, and action, in Andreas Kazamias and Martin G. Spillane, Education and the Structuring of the European Space, Athens, Seirios Editions, 1998, pp. 375-383. 43. Mutlak Türdeşlik ve Siyasal Kültürel Çıkmazları: Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye, (Absolute Homogeinty and its politico-cultural problems: Turkic Republics and Turkey), Yeni Türkiye, No 15, 1997, pp. 931-935. 44. Rediscovering Multidimensionality: Turkeys quest for partnership with the Turkic Republics, Private View, (TÜSİAD-Turkish Businessmens Association) Winter 1997, Vol. 1, No. 3, pp. 60-64. 45. Siyasal Aidiyet Hakkı: Osmanlı Sonrası ile Sovyet Sonrasında Tarih Eğitimi (The Right to Political Identity and History Education: ex-Ottoman and ex-Soviet), Türkiye Günlüğü, No.42, Sept-Oct. 1996, pp. 12-20. 46. Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Latin Alfabeleri (tematik ansiklopedi maddesi) (Latin Alphabet(s) in the New Turkic Republics), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Vol.12, Istanbul, İletişim Yayınları, 1996, pp. 396-398. 47. Türkçülük: Türkiyede ve Azerbaycanda (1990lı yıllar) (Turkism in Turkey and Azerbaijan in the 1990s), Eurasian Studies , Vol 3, No 3, Fall 1996, pp. 2-20. 48. Siyaset, Tarih ve Resmiyet: 1990ların tarih ders kitapları,(Politics, history and official: history textbooks of 1990s), in Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih expanded second edition 1996, İstanbul, AFA, pp. 208-237. 49. Azerbaycanda Siyasal Bağımsızlık 1918-1920, 1991- ve Türkçülük (Political Independence in Azerbaijan (1918-1920 and 1991-) and Turkism), Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri, 29-31 May 1995, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi yayınları, Edebiyat Fakültesi Besımevi, 1996, pp. 175-192. 50. Siyasetin Alanı ve Kimlik Hakkı: Farklılık, Karşıtlık, Ortaklık, Yurttaşlık (The Political Sphere and the Right to Identity: Diversity, Conflict, Cooperation and Citizenship), Toplum ve Ekonomi, No 8, July 1995, pp. 41-57. 51. Tarih Öğretiminde Türk Dünyası (The Turkic World in History Education), in Salih Özbaran (ed.), Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu (History Education and Textbooks.), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995, pp. 196-211. 52. Bağımsızlık Kimliği: Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel/Siyasal Dönüşüm (Independence Identity: Cultural/Political Transformation in the Turkic Republics), Türkiye Günlüğü, 31, Nov.-Dec. 1994, pp.102-114. 53. Neden Milliyetçiyiz...Milliyetçi Miyiz? Siyasal Partilerin Tek Kimlikli Ulusal Programları (Are We Nationalists?..Confined Identities of Political Parties in Turkey), Görüş, Nov.-Dec. 1994, 17, pp. 83-84. 54. Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistanda Eğitim ve Kültür Politikaları (Educational and Cultural Policies in Azerbaijan, Uzbekistan and Turkmenistan) in Büşra Ersanlı-Behar (ed.), Günay G. Özdoğan, Nihal İncioğlu, Gün Kut, Şule Kut and Nesrin Sungur, Bağımsızlığın İlk Yılları: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan (The First Years of Independence....), Ankara, Ministry of Culture, HAGEM Publications, 1994, pp. 143-219. 55. Ulusal Kimlik: Kültürel Mi, Siyasal Mı?, (National Identity: Cultural or Political?), Toplum ve Bilim, 62, Summer-Autumn 1993, pp. 171-183. 56. 1968-1988: Yirmi Yılın Tadı (The Essence of Two Decades-A Critical Analysis of the Student Movements in Turkey) in Toplum ve Bilim, 42, Summer 1988, pp. 147-152. 57. Birinci Türk Tarih Kongresi 1932: Türkçülükten Yurttaşlığa (The First Turkish History Congress: From Turkism to Civics Education) in Toplum ve Bilim, 31-39, 1987, pp. 81-104. 58. co-authored, with Günay Göksu-Özdoğan) Ulus ve Ulusculuk: Sanayileşme Sürecinde İktidara Geçen Kültür (Nations and Nationalism: The Culture in Power in the Process of Industrialisation) in Toplum ve Bilim, 28, 1985, pp. 174-185. c. Book Reviews 1. Ulus ve Ulusculuk: Sanayi Toplumunda İktidara Geçen Kültür (Günay Göksu Özdoğan ile birlikte), [Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Basil Blackwell, 1983], Toplum ve Bilim, 28, Kış 1985 sayfa 175-184. 2. Kahramanlıktan Esarete Bütün Doğu Motifleri [Jale Parla, Efendilik, Kölelik, Şarkiyatçılık, İletişim Yayıncılık, 1985], Cumhuriyet Gazetesi, 16 Mayıs 1985. 3. Nurten Mazıcı Belgelerle Atatürk Döneminde Muhalefet 1919-1926, İstanbul, Dilmen Yay., 1984, Cahiers dEtudes sur la Mediterrannee Orientale et le Monde Turco-Iranien, Sayi 1, 1985. 4. Nasıl Garbiyatçı Olunur? [Taner Timur, Osmanlı Kimliği, Hil Yayınları, 1986], Cumhuriyet Gazetesi, 18 Aralık 1986. 5. Alternatif Türkiye Tarihi [Hassan, Berktay, Ödekan, Türkiye Tarihi I, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Yayın Yönetmeni Sina Akşin, İstanbul, Cem Yayınevi, 1987], Cumhuriyet Gazetesi, 10 Eylül 1987. 6. Atatürk Milliyetçiliğinin Sorunları [Baskın Oran, Atatürk Milliyetçiliği- Resmi İdeoloji Dışı Bir İnceleme, Ankara, Dost Kitabevi, 1988], Cumhuriyet Gazetesi, 28 Nisan 1988. 7. Köy de Uzak, Şehir de [Doç. Dr. Anıl Çeçen, Halkevleri, Gündoğan Yayınları], Cumhuriyet Kitap, 17 Ağustos 1990. 8. Devlet Kuşu Sivil Topluma Konar Mı? [Cemal Bali Akal, Sivil Toplumun Tanrısı, Afa Yayınları, İstanbul, 1990], Cumhuriyet Kitap, 17 Ocak, 1991. 9. Arap Uluslarının Kimliği, Tarih mi Efsane mi? [Youssef M. Choueiri, Arap History and the Nation State, A Study in Modern Arap Historiography 1820-1980, Routledge, Londra, 1989], Cumhuriyet Kitap, 31 Ocak, 1991. 10. Nasıl Okurdunuz? Yansıma, Kırılma, Çatlama, Yamalama [Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç, Geneleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, Metis Yay., 1991], Dergâh, s.25, Mart 1992. 11. Siyaseti Dışlamanın Bedeli [Kemali Saybaşılı, İktisat, Siyaset, Devlet ve Türkiye, Bağlam Yayınları, 1992], Cumhuriyet Kitap, 27 Ağustos 1992. 12. Türkîlerde Değişim Süreci [Nadir Devlet, Büyük İslam Tarihi (Çağdaş Türkîler), Çağ Yayınları, 1992], Cumhuriyet Kitap, 12 Ağustos, 1993. 13. Meşrutiyet Döneminde Ders Kitapları ve Sosyalleşme, [Nuri Doğan, Ders Kitapları ve Sosyalleşme (1876-1918), Bağlam Yayınları, 1994], Cumhuriyet Kitap, 22 Aralik 1994. 14. Turkeys New Geopolitics From The Balkans to Western China, Graham E. Fuller, Ian O. Lesser, Paul D. Henze & J. F. Brown, Boulder, Oxford, U.K: Westview Press, A RAND Book, 1993 in Central Asian Survey, Vol. 13, Number 3, 1994. 15. Kırgız Türklerinin Destanı, [Wilhelm Radloff, Manas Destanı [yayına hazırlayan Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali] TÜRKSOY Yayınları No 1 Ankara, 1995], Cumhuriyet Kitap, 26. 1. 1995. 16. Yeni Orta Asyanın Komşularıyla İlişkileri, [Peter Ferdinand (ed.), The New Central Asia and Its Neighbours, R.I.I.A., Londra, Pinter Pub., 1994], Avrasya Etüdleri, s.5,1995. 17. Islam and Politics in Central Asia, [Ludmilla Polonskaya & Alexei Malashenko, Islam in Central Asia, Reading, Ithaca Press, 1994], 171 pages. Avrasya Etüdleri, s. 7, 1995. 18. Coğrafyadan Vatana, (Revaz Gachechiladze, The New Georgia, Space, Society, Politics, Londra, UCL Press 1995) Virgül, Ekim 1997, sayı 1. 19. Espaces et temps de la nation turque: Analyse dune historiographie nationaliste 19311993, Etienne Copeaux, Paris, CNRS Editions, 1997 in Internationale Schulbuchforschung, Jahrg./Vol 20, 1-1998, Georg-Eckert-Institut, Braunschweig, pp. 100-102. 20. Türk-Rus Etkileşimi, 1) Daniel Brower & Edward Lazzerini: Russias Orient 1700-1917; 2) Adeep Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform, Jadidism in Central Asia; 3) Ahmet Kanlıdere, Reform Within Islam The Tajdid and Jadid Movement Among the Kazan Tatars (1809-1917), Virgül (Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi), s. 20, Haziran 1999, s.6-9. d. Translations (books) 1. Jean Daubier, A History of the Chinese Cultural Revolution 1965-1969, [Çin Kültür Devrimi Tarihi], Koral Yayınları, 1977. (out of print). 2. George Thomson, Capitalism and After -The Rise and Fall of Commodity Production, 1973, [Kapitalizm ve Sonrası, Tarihi Materyalizme Giriş], Koral Yayınları, İstanbul 1978. (out of print). 3. Ernest Gellner, Nations and Nationalism, [Uluslar ve Ulusculuk], (with Günay Göksu-Özdoğan) İstanbul, İnsan Yayınları, 1991(out of print). 2nd edition with the Introduction J. Breuilly 2006 (Hil yayınları, Istanbul, Mart 2008) e. Yayın Danışmanı (editorship): Herkul Mıllas, Türk Romanı ve Öteki, Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, İstanbul, Sabancı Ünıversitesi Yayınları, 2000. f. Yayına Hazırlayan (editorship): Daniel Goffman, Osmanlı İmparatorluğunda İngilizler 1642-1660, İstanbul, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2001. Courses taught at Marmara University 1. Introduction to Political Science I, Int 101 (since 1991-) 2. Introduction to Political Science II, Int 102 (since 1991-) 3. Introduction to Politics Int 107 (for students of Economics) (2002-2004) 4. Political Theory, Int 203 (1991-2000) 5. Political Theory, Int 204 (1991-2000) 6. Seminar on Area Studies: Central Asia. (PhD seminar) Int 607 (1994-2002) 7. History and Politics of the Caucasus (senior elective course) Int 423 (since 1996) 8. Ex-Soviet Politics (Tezsiz Yüksek Lisans Programı) (2002-2004) 9. Reading and research in Eurasian Politics, PhD seminar (since 2003-) 10. Political Ideologies Int 305 (2005-2006) 11. Siyaset Bilimine Giriş, Atatürk Eğitim Fakültesi- sosyal bilimler öğretmenliği eğitimi için (2008-) Other Universities (part time): 1. Politics of Caucasus and Central Asia (Boğaziçi University Summer School, 1996). 2. History and Politics of the Caucasus (Koç University, 1998-1999 Fall semester) 3. Türk Siyasal Hayatı 1980-2000 (St. Petersburg Devlet Üniversitesi 1999-2000 Spring Semester 4. Orta Asya Kafkasya Semineri (St. Petersburg Devlet Üniversitesi 1999-2000) 5. Political Theory (Beykent Universitesi, 2000-2001 Spring semester) 6. Ex-Soviet Politics (Beykent Üniversitesi, 2001-2002 Spring Semester) 7. Comparative Politics ( Bahçeşehir Universitesi, 2005-2006 Fall and spring Semester, 2006-7 Spring semester -Masters Program) 8. Comparative Government in the Caucasus and Central Asia (Bahçeşehir Üniversitesi- Spring semester 2007-2008 - 4th year undergraduate elective course) Research Activities: 1. Turkic Republics - Social and political change in Turkic Republics, Financed by Ministry of Culture Turkey 1992 July-1996 APRİL, researcher. 2. Two Conflicts, Four Communities: History Teaching in Greece, Turkey, Israel and Palestine 1999-2001. MEDA project realized with the faculty of Education in Athens University, Project coordinator in Turkey Marmara University 3. Empowering Women Candidates in Politics in Turkey KA-DER and IPP (Holland) Training project in 9 cities of Turkey. 2004-2006. Lecturer, 2008-2009 - the same project sponsored by Swedish Consulate in Istanbul, lecturer. 4. The importance of text books on the knowledge of other cultures. (Research project launched under the initiative of the Fundacion Atman, Spain).2005-2006. 5. Political Participation of the Minorities in Bulgaria, sponsored by TİKA (Turkish Cooperation and Development Agency) Research on the political Participation of the Kurds in Turkey 2007 elections for comparative purposes. 2007-2008. Other Professional Activities: Advisor (Bakan Danışmanı) to the Minister of Culture (Turkey) 1992-1996 Academic Awards: Marmara Üniversitesi IIBF üstün başarı ödülü 1999. Other Activities: *Member of General Turkic History Congress, Turkish History Society, Ankara. *Founding Member of Turkish Economic and Social History Foundation, Istanbul; *Member of University Professors Association, Istanbul. *Member of the Helsinki Citizens Association, İstanbul. *KA-DER GYK üyesi (General Executive Committee member) 2004-; *10 Aralık Hareketi üyesi. 2006-7, *Barış Meclisi Üyesi (Founding Member of Peace Assembly in Turkey) 2007 1 Eylül-, *TÜSES üyesi 2007 Aralık-. International workshop, seminar, symposium, congress, conference: 1. European University Institute, Floransa Parties, Elections and Governments: the Theory and Practice of Mass Democracy in Western Europe Semineri, Temmuz 1984, Paper presented: The Normative Basis of Centrism: Center Party Tradition in Italy and Turkey. 2. Gönüllü Örgütler Çevre Konferansı The Danube Conference-Bridging the Gap Viyana-Budapeşte, 19-21 Mart 1990. Komisyon Çalışmaları. 3. Foundation for Mediterranean Studies, International Scientific Symposium, Modern Turkey, 26-28 Sept. 1990, Atina, Paper presented: The Mental Impact of the Turkish History Thesis: History Textbooks (1924 - 1932). 4. ECOGLASNOST, Sofya, Balkan Environmental NGO Meeting, How To Work Together, Nisan 10-12, 1992, Paper sent: The Environmental NGOs and National Environmental Policy Tendencies in Turkey. 5. Peace Research Center/Catholic University Nijmegen. Seminar on Chances for the Building of Democratic Culture in the Central Asian Republics, Utrecht, 25-27 Haziran, 1993, Hollanda, Paper presented: Recent Changes in Uzbek Educational Policy and Relations with Turkey. 6. Türk Dünyasi Tarih Araştırmaları Kongresi, TürkTarih Kurumu, Ankara., 5-7,IX, 1994, Sunduğu bildiri: Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Öğretimi. 7. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi ve Boğaziçi Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası II. Tarih Kongresi, Tarih Eğitimi ve Öteki, 8-10 Haziran 1995, İstanbul, Sunduğu bildiri: Siyasal Aidiyet Hakkı ve Tarih Eğitimi:Osmanlı Sonrası ile Sovyet Sonrası. 8. The Swedish Council for Planning and Coordination of Research (FRN) nin düzenlediği Boundaries of Europe Konferansı, 8-11 Kasım 1995, İstanbul İsveç Araştırma Merkezi, Paper presented: The Role of Language in Turkish Historiography. (Düzeltilip genişletildikten sonra yayınlanmıştır). 9. 17th CESE (Comparative Education Society in Europe) Congress, Oct. 14-18, 1996 Atina, Paper presented: The processing of historical knowledge in Turkish schoolbooks: time, space, and action.(Sunulan 150 bildiri içinden seçilen 25 makale ile birlikte -geliştirildikten sonra- yayınlanmıştır) 10. Social Science Research Councils (SSRC-USA) workshop titled Post Independence nation building in Central Asia and the Middle East Tashkent 27-29 October, 1996, Paper presented: History Textbooks as Reflections of the Political Self: Turkey (1930s and 1990s) and Uzbekistan (1990s) .(Verilen bildiriler arasından seçilmiş, düzeltilip genişletildikten sonra IJMES de yayınlanmıştır). 11. International Conference on Culture and Reconciliation in South Eastern Europe, organized by the Association for Democracy in the Balkans, Selanik, 26-29 June 1997, Paper presented: Myth without method: Balkans still obscured in Turkish history textbooks. (olduğu gibi, konferans bildirileri olarak yayınlanmıştır) 12. International Conference on Turkey-Israel: A Century of Common History, organized by Universite de Paris-Sorbonne and Boğaziçi University, Istanbul 4-5 June, 1998, Paper presented: Historical Knowledge in Turkish Schoolbooks: Is official history always national?. 13. International Seminar on Culture, Society and Politics in Central Asia organised by the India International Center-Asia Project, 20-23 November, 1998, New Delhi, Paper presented: Highlighting Traditional Manners: Edep/Adab lessons and political culture in Central Asia. (genişletildikten sonra Hindistanda yayınlanmıştır) 14. Greek-Turkish Workshop on Nation-State Formation and the Idea of Citizenship in Greece and Turkey, 8-9 January 1999, Istanbul, Paper presented with Thalia Dragonas and Anna Frangoudaki: Youth and History: Greece and Turkey. (genişletilerek Atina Universitesi ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2004 de basılmıştır) 15. International Conference on National Memory in Southeastern Europe organised by The Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe and Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Halki Island 16-20, Greece- June 1999, Paper presented: Recent History, Present Controversy: The Turkish Republic in History Textbooks. (Olduğu gibi Konferans bildirileri olarak yayınlanmıştır) 16. Workshop on Two Conflicts Four Communities history teaching in Turkey/Greece, Palestine/Israel with history teachers from Turkey and Greece, a worshop of a MEDA project, EU, Comotini (Gümülcine), 9-12 Ocak 2000. 17. International Conference on NATO-Russia Relations after Kosovo and Chechnia organised by International Relations Faculty, St. Petersburg University, 29-30 May 2000, St. Petersburg, Russian Federation, Paper presented: Turkeys experience in NATO: Geopolitical and Socio-cultural Factors. 18. 2nd worshop on Two Conflicts, Four Communities with Greek, Turkish, Palestinian and İsraili history teachers, MEDA project EU, Betleham/Kudüs, 17-23 Temmuz 2000. 19. International Conference on Language- Society-History: The Balkans organised by Minister of National Education and Religious Affairs and Centre for Greek Language, Selanik, November 11-12, 2001, Paper presented: Naming the Turkish Language Politically: Ottoman Language(1900s); Sun-Language(1930s); Azerbaijan Language(1990s). 20. Helsinki Citizens Association tarafından düzenlenen Uluslararası Toplantı: Çokkültürlülüğün Geleceği: Avrupa Bütünleşmesi ve Küreselleşme, 1-2 Aralık 2001, Mersin. Sunulan bildiri: Yerellik ve Mikro-Güvenlik (Localism and Micro-security). 21. Fransız Anadolu Enstitüsü ve Heildelberg Üniversitesinin düzenlediği L islam contemporain au Caucase adlı uluslararası Seminerde tartışmacı, 24-25 Mayıs 2002, Istanbul Fransız Sarayı. 22. European Union Center of Californiain düzenlediği konferanslar serisi, 12 Şubat 2003 Pitzer College Claremont, California Name of the Conference: History and Visions of Independence: Turkey, Azerbaijan and Uzbekistan. 23. International Conference Balkan Identities in Bulgarian Culture organised by the Institute for Literature, 26-27 June 2003, Sofia, Paper presented: Turkish History Thesis and Its Aftermath. 24. Konrad Adenauer Vakfı ile Yüksek Strateji Enstitüsünün Almanya ve Türkiye uzmanlarıyla toplanan Güvenlik Politikaları atelyesi içinde Kafkasya-Analizler Beklentiler oturumunda konuşmacı, 10-11 Mayıs 2003, Silivri Klassis Resort Hotel. 25. Siyasi İrade/Milli İrade ve Eğitimde Entellektüellerin Rolü (Political Will/National Will, The role of intellectuals in education), 21-24 Ekim 2003, Kırım/Ukrayna, Yalta/Crimea. 26. Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Avrupa Komisyonu tarafıdan düzenlenen, Avrupa Birliği Sürecinde Dil Hakları (Language Rights in the process of European Integration) adlı uluslararası panelde konuşmacı, 19-20 Aralık 2003, Istanbul Bilgi Üniversitesi. 27. Avrasyacılık Nereye Kadar? Okan Üniversitesi ve DEİKI organize ettiği uluslararası sempozyum, İstanbul, Mart 2004. 28. With Vişne Korkmaz Russian Eurasianism: A Model for Iran and Turkey?, ICANAS Konferansı, Moskova 16-21, Ağustos 2004. 29. International Forum Globalization and Dialogue Between Civilizations, 29 Sept-1 Oct. 2004, Tbilisi, Georgia. Paper presented: The Politics of Difference, Danger and Dialogue. 30. Uluslararası Diyarbakır Konferansı, Ortadoğuda Barış ve Halkların Barış Hakkı (Peace in the Middle East and Right to Peace), 28-30 Mayıs, 2005, Diyarbakır. Sunulan Bildiri: Bölge Adı ve Dünya Siyaseti: Ortadoğu ve Avrasya (Regions name and World Politics: Middle East and Eurasia). 31. Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Law, Economics and Political Sciences, School of Political Sciences, guest lecturer on Turkish political Life and culture, Selanik, 21-25 November, 2005. 32. 13 Mayıs 2006, Uluslararası Konferans. Oturum Başkanı Oturum: Identity, Value and World Order, Istanbul Kültür Sanat Vakfı. 33. Yıldız Teknik Strateji NATO Panel 2007. 34. 13-14 Mayıs Diyarbakır Uluslararası Kadın Konferansı, paper presented: Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik, 2007. 35. 24-26 Mayıs Tiflis II International Forum on Globalization and Dialogue Between Civilizations 2007, Tiflis, paper presented: Political Power and Peace Initiatives: The case of Turkey. 36. 26-29 Mayıs Baku International Conference on Particularities of the Political Situation in the South Caucasus and Approaches of External Powers, Rosa Luxemburg Foundation 2007. 37. 10-14 Ekim 2007, Rodos, Greece, World Public Forum Dialogue of Civilizations V Annual Session: Paper presented: The Meaning of Simplicity. 38. Ekonomi, İdare ve Hukuk Enstitüsü (Kazan, Tataristan/Rusya Federasyonu) ile Türkiyenin Tataristan Cumhuriyetindeki Genel Konsolosluğunun düzenlediği (Kazan-23 Kasım 2007) Türkiye-Tataristan: Stratejik Ortaklık Yolunda başlıklı uluslararası bi konferansda sunduğu bildiri Legacy of Eurasianism as a Continental Strategy? / Avrasyacılık Mirası Kıtasal Strateji Olarak Değerlendirilebilir Mi? 39. International Conference on Political Representation and Participation of Minorities in the Balkan Democratization Process organized by New Bulgarian University and Marmara University Research Center for International Relations, sponsored by TİKA, 30 Nov-1 Dec, 2007, Sofia. 40. Geleceği Yeniden Yazıyoruz -Uluslararası Yerel Yönetimler ve Kadın adlı Konferansta (International Conference on Local Government and Women) Yerel Yönetimlerde Kadın Katılımı ve Temsil Modelleri adlı oturumun Başkanı, 3 -4 Mayıs, 2008, Diyarbakır, Bağlar Belediyesi. 41. Erasmus Programı çerçevesinde Varşova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde ders Türkiyede Siyasal Hayat (lecture on Political Life in Turkey), 4 -6 Haziran 2008, Varşova. 42. Workshop on Central Asian History - Vision and Revision organized by the Department of South and Central Asian Studies, Stockholm University. 1-2 Ekim 2008, Stockholm, Sunduğu bildiri: The Coverage of Central Asia in Turkey: political, cultural, educational. 43. International Conference on the Centenary of the Young Turk Revolution, The Young Turks and their Legacy organized by the University of Macedonia. 10-11 Ekim 2008, Selanik, Sunduğu bildiri: Union and Progress in Shades: samples from history textbooks. Ulusal panel, sempozyum, kongre, konferanslar 1. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, Ankara, 14-16 Mart, 1990, Korumanın eğitim, sosyal ve ekonomik yönü komisyon çalışmaları. 2. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Paneli, Marmara Üniversitesi, International Relations Club, İstanbul, Mart 1991. Sunduğu Bildiri: KEİB ve Çevre Sorunları 3. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadınların Ankarası Komisyonunun düzenlediği Çevre Paneli, Ankara,18 Nisan 1992. Sunduğu bildiri : Doğa - Siyaset - Yurttaşlık 4. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfının Osmanlıdan Cumhuriyete Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar adlı Birinci Uluslararası Tarih Kongresi (24-26 Mayıs 1993) nde 1930ların Genel Ortamı İçinde Türk Tarih Tezi konulu panelde konuşmacı, Ankara, ODTÜ. 5. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretimi Sempozyumu, İzmir, 29 Eylül-1 Ekim, 1994. Sunduğu bildiri: Tarih Öğretiminde Türk Dünyası (Genişletilerekyayınlanmıştır) 6. Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği Türkiye Gözü ile Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Sınır Kapıları konulu Sempozyum, İstanbul, 23. 2. 1995. Sunduğu bildiri: Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Milli Kimlik ve Toplumsal Sözleşme. 7. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezinin düzenlediği Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyasi Semineri , İstanbul,29-31 Mayıs 1995. Sunduğu bildiri: Azerbaycanda Siyasal Bağımsızlık (1918-1920 ve 1991-) ve Türkçülük. (Genişletilerek yayınlanmıştır) 8. Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezinin Kafkasya ve Ortaasya araştırmaları konularında düzenlediği seri konferanslar çerçevesinde Mayıs 21 1996da Azerbaycanda Türkçülük akımları adlı konferans, İstanbul, Fransız Sarayı. (genişletilerek Avrasya Etüdlerinin Ekim 1996 sayısında yayınlanmıştır) 9. Mersin Üniversitesi 1. Ulusal Tarih Kongresi: Tarih ve Milliyetçilik 30 Nisan-2 Mayıs 1997, Mersin Sunduğu bildiri: Yeni Bağımsızlık ve Ulusun Adı: Özbek Milliyetçiliği (genişletilerek yayınlanmıştır) 10. Koç Üniversitesinin düzenlediği Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri adlı toplantı, İstanbul Sunduğu bildiri: Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinin Safhaları, 9. Mayıs, 1998. 11. UNESCOnun düzenlediği Türkiyede Tarih Ders Kitaplarının Yeniden Yazılması adlı Sempozyum, Ankara, 4 Mayıs 1998 Sunduğu bildiri: Yeni Kuşaklara Mesafe ve Muhakeme Kazandırmak İçin Yerel tarih, Evrensel tarih, Milli Tarih 12. Sakarya Üniversitesinin düzenlediği Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları adlı toplantıda konuşmacı, Kocaeli, 13 Mayıs 1998. 13. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Cumhuriyet Tarihi sempozyumu, 26 Ekim 1999.İstanbul Sunduğu bildiri: Cumhuriyet Tarihinin Eğitimi 14. Kafkasya, Ortadoğu ve Avrasya Perspektifinde Türkiyenin Önemi sempozyumu, Harp Akademileri, İstanbul, 28-29 Nisan 1998 Sunduğu bildiri: Kafkasya: Eşit/Ortak Menfaat Coğrafyası, (olduğu gibi yayınlanmıştır) 15. Urfa Barosu ve Helsinki Yurttaşlar Derneği ile AB Komisyonu Ankara Temsilciliğinin düzenlediği Yerel Kültürler ve Avrupa Bütünleşmesi( 2-4 Kasım, 2000, ŞanlıUrfa) adlı toplantıda konuşmacı, panelist ve atelye moderatörü. Sunduğu bildiri: Anadil ve Yerel Kimlik 16. Kıbrıs, European üniversity of Lefke, 3-4 Nisan 2001, Sempozyum: Güzelyurt Tarih Buluşması, Güzelyurt Sunduğu bildiri: Tarihçilik: Geçicilik ve Güvenlik (düzeltilip geliştirildikten sonra Lefke Üniversitesi tarafından Yayınlanmıştır) 17. İstanbul Belediyesi ve Gazeteciler Yazarlar Vakfı, İstanbul 9 Şubat 2002, Panel: 11 Eylül sonrası küreselleşme. 18. Marmara Üniversitesi, İstanbul,24 Nisan 2002, Panel: Orta (daki) Asya Ülkeleri 19. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi, Magosa 2 Mayıs 2002,Konferans:Yeniden Küreselleşen Orta Asya 20. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Toplantıları, İstanbul, 3 Haziran 2002 Konferans: Kendi Hikayelerimiz ve Resmi Hikayeler 21. Helsinki Yurttaşlar Derneğinin düzenlediği Mahalli Yaz Okulları projesi kapsamında Van Yaz Okulu, 7-15 Eylül 2002. Verdiği Ders: Yaşam Boyu Eğitim, Yönettiği Atelye. İdeal bir üniversiteden ne anlıyoruz?, Katıldığı Panel: Üniversite Gençliği ve Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci 22. Avrasya Platformu 4. Uluslararası Kurultayı, 18-21 Eylül 2002, Antalya, Yönettiği Oturum: Avrasya Etik Konseyi ve Diyalog Avrasya Dergisinin Çalışmaları 23. Helsinki Yurttaşlar Derneğinin Düzenlediği Uluslararası Müdahaleler, Meşruiyet ve Irak Krizibaşlıklı toplantıda oturum Başkanı. Oturumun adı: ırak Krizi ve Sivil Etkinlikler 8 Mart 2003, Istanbul 24. Azerbaycanlı Genç Bilim Adamları 1. Sempozyumu, Uluslararası İlişkiler Oturumu Başkanı, Ocak 9 Ocak 2005 İstanbul. 25. Türkiye ve Yeni Bağımsız Komşular Konferans, 26 Mayıs 2003, Gaziantep Üniversitesi. 26. Munzur Festivali, Tunceli, Panelist Kadın Hakları Temmuz 2004. 27. Geçmişle Yüzleşme ve Barış, DEHAPın organize ettiği Panellerde konuşmacı, Ağustos 2004, Van ve Muş. 28. KA-DER eğitimi Mersin Aralık 2004. 29. KA-DER eğitimi Eskişehir, Şubat 2005 30. Gökkuşağı Sivil Toplum Örgütü Konferans Sivil Toplumda Kadının Rolü(Womens role in Civil society) Gaziantep, Kasım 2004. 31. Kafkas Üniversitesi ve ASAMın düzenlediği II. ULusal Türk Dış POlitikası Sempozyumu, 13-15 Nisan 2005, Sunduğu Bildiri: Türkiyenin Türkistan Politikası, Kars. 32. KA-DER Eğitimi Van, 18-22 Nisan 2005. 33. KA-DER Eğitimi İstanbul Heybeliada 9-12 Mayıs 2005. 34. KA-DER Eğitimi Ankara 4-9 Eylül 2005 35. KA-DER Eğitimi Denizli 36. KA-DER Eğitimi Samsun Ocak 20-25, 2006 37. Mayıs Diyarbakır, Kadın Konferansı 38. 6 Haziran 2006 Terakkide Tarih Günleri, istanbul, Tarihte Avrupadan Türkiyeye, Türkiyeden Avrupaya Bakış adlı oturumda konuşmacı 39. İktisatçılar Kongresi 2007 40. Munzur Festivali Tunceli, Temmuz 29-30, 2006 41. İnsan Hakları, Barış ve Kürt Sorunu adlı panelde konuşmacı, Insan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, 1 Mart 2008, İstanbul. 42. Eğitim-Sen Kadın Paneli, Eğitim Sen Mardin Şubesi, 8 Mart 2008, Mardin. Sunduğu Bildiri: Türkiyede Kadın Hareketinin son 30 yılı 43. AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) in düzenlediği kadının vatandaşlık hakları adlı programda eğitici, 14 -16 Haziran 2008, Van 44. KA-DER Siyaset Okulu projesi çerçevesinde yerel seçimlere yönelik çeşitli partilerden ve sivil toplum örgütlerinden kadınların eğitimi 30 Haziran - 4 Temmuz 2008, Trabzon 45. KA-DER Siyaset Okulu 28 Temmuz - 1 Ağustos 2008, Tunceli 46. Munzur Festivali etkinlikleri içinde Türkiyede Alevilik adlı söyleşide moderatör 2 Ağustos 2008, Tunceli 47. KA-DER siyaset okulu, 8-12 Eylül 2008, Hatay 48. KA-DER Siyaset Okulu 19 -22 Ekim 2008, Van. 49. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin organize ettiği 85. yılında Cumhuriyet Projeleri Konferansında oturum başkanı, 23 Ekim 2008, İstanbul 50. KA-DER Siyaset Okulu 17 -20 Kasım 2008, İzmir Büşra ERSANLI Tel iş 0216 336 28 09 Fax iş 0216 338 99 42 e-posta: bersanli@marmara.edu.tr Adres iş: Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Göztepe Kampusu, 34 722 Kadıköy, İstanbul HABER Örgüte yönetici yetiştiriyor iddiası İSTANBUL polisi KCK operasyonu kapsamında 49 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Prof.Dr. Büşra Ersanlı’nın yanı sıra yayıncı Ragıp Zarakolu da bulunuyor. İddiaya göre sözde Siyaset Akademileri bizzat örgütün elebaşı Öcalan’ın talimatı ile kuruldu. İstanbul ’da sokaklara dökülerek eylem yapan militanların ifadelerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, eylem talimatlarının sözde Siyaset Akademileri ’nden verildiğini tespit etti. Siyaset akademilerinde sözde yönetici adaylarına eğitimin yanısıra özellikle İstanbul’da düzenlenen sokak eylemlerinin talimatlarının da verildiği polis tarafından tespit edildi. Deniz Zarakolu tutuklanmıştı Gözaltına alınan Türkiye Yayıncılar Birliği Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı ve Evrensel yazarı, yayıncı Ragıp Zarakolu’nun oğlu Deniz de bir önceki operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 30 Ekim 2011 HABER Ersanlı ve Zarakolu tutuklandı KCK davası kapsamında gözaltına alınan Ragıp Zarakolu ile Prof. Dr. Büşra Ersanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCKya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolunun da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı. Savcılıkça tutuklanmaları istemiyle gönderilen 47 şüpheliden, aralarında Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolunun da bulunduğu 24 kişinin nöbetçi İstanbul, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alındı. Mahkeme, Ersanlı ve Zarakolunun da aralarında bulunduğu 23 kişinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçunun niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme 1 kişiyi de serbest bıraktı. Mahkemenin kararının şüphelilere okunmasının ardından, şüpheliler ve avukatları alkışlı protestoda bulundu. Bu şüphelilerin savcılık ve mahkemedeki işlemleri yaklaşık 28 saat sürdü. Öte yandan, şüphelilerin çokluğu göz önüne alınarak, görevlendirilen ikinci hakim tarafından ifadeleri alınan 23 kişinin işlemleri ise halen devam ediyor. Dün sabah saatlerinde Beşiktaştaki İstanbul Adliyesine sevk edilen 50 şüpheliden 3ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklanan 44 kişi cezaevine gönderildi PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCKya yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan 44 kişi cezaevine gönderildi. Beşiktaştaki İstanbul Adliyesinde, sevk edildikleri İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliği tarafından sorgulanmalarının ardından tutuklanan, Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolunun da aralarında bulunduğu 44 kişi, adliye bahçesinde bekletilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 3 midibüse bindirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan şüpheliler, Bakırköy ve Metris cezaevlerine götürüldü. 1 Kasım 2011 HABER KCKdan Ersanlı’ya 22,5 sene 19 Mart 2012 193 şüphelinin yer aldığı KCK soruşturmasına ilişkin iddianame tamamlandı. “Örgüt yöneticiliği”yle suçlanan Prof. Dr. Büşra Ersanlının örgüt yöneticiliğinden 22,5 yıla, Ragıp Zarakolunun “örgüte yardım etmek” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istendi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen, PKK terör örgütünün şehir yapılanması olduğu öne sürülen KCKya ilişkin soruşturmayı tamamlandı. 2400 sayfalık iddianame İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin yaklaşık 150 ek delil klasörü bulunuyor ERSANLIYA YÖNELTİLEN SUÇLAMA: TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ İddianemede ‘terör örgütüne yardım ve yataklıkla’ suçlanan yayımcı Ragıp Zarakolu’nun 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. ‘Terör örgütü yöneticisi olmak’ ile suçlanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın da 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi isteniyor. ‘SİYASET AKADEMİLERİNİN SORUMLUSU’ Büşra Ersanlı’nın örgüt yöneticiliği ile suçlanmasının nedeni ise ‘BDP’nin siyaset akademisi’ oldu. İddianamede BDP’nin siyaset akademisinin terör örgütü PKK-KCK’nın güdümünde olduğu ve Ersanlı’nın bu siyaset akademilerinin sorumlusu olduğu belirtiliyor KCK YÜRÜTME KURULUNUN ÜÇ ÜYESİ LİDER İddianamede KCK içindeki hiyerarşide Murat Karayılan’dan sonra gelen 3 kişilik ‘KCK yürütme kurulu’ üyesi anlatılıyor. İDDİANAMEDE BİR NUMARALI SANIK YÜRÜTME KURULUNDAN İddianamede bu üç isimden biri olan Kudbettin Yazbaşı bir numaralı sanık olarak yer alıyor. ‘KCK yürütme kurulu’ üyesi Ali Durç ise iddianamenin firari şüphelisi olarak iddianamede yer alırken, diğer yürütme kurulu üyesi Nihat Oğraş hakkında ise Haziran ayında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldığı iddianamede anlatıldı. İddianamede KCK’nın İstanbul’daki yönetim kadrosunun yer aldığı, seçim sürecindeki molotoflu eylemlerin anlatıldığı kaydedildi. HABER Dosyası kabarık Milliyet 3 Nisan 2012 PKKnın şehir yapılanması iddiasıyla yürütülen KCK soruşturmasına ait iddianame 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İstanbul Özel Yetkili 15. Ağır Ceza Mahkemesi 2400 sayfalık KCK iddianamesini kabul etti. Sanıklardan Büşra Ersanlı için 22,5 yıl Ragıp Zarakolu için 15 yıl hapis cezası istendi. İddianamede 147si tutuklu 193 sanık yer alıyor. Sanıklardan Ersanlının da aralarında bulunduğu 51i terör örgütü yöneticiliği iddiasıyla 142 sanık ise örgüte üye olmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Tutuksuz 46 sanıktan 23ü hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. Mahkeme davaya ilişkin tensip zaptını henüz hazırlmazken duruşmanın Silivri Cezaevi Yerleşkesi içinde yer alan ve Balyoz Planı davasnın görüldüğü büyük duruşma salonunda Temmuz ayı başında yapılacağı öğrenildi. 193 SANIK YER ALIYOR Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen tarafından hazırlana iddianamede, aralarında KCKnın yönetim kadrosunda bulunan kişiler ile akademik kadrosunda bulunduğu iddia edilen Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolunun da içerisinde bulunduğu 147si tutuklu 193 sanık yer alıyor. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Yayıncı Ragıp Zarakolunun terör örgütüne yardım ve yataklık etmek Büşra Ersanlı ise örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor. İŞTE SAVCILIĞA GÖRE KCKNİN İSKELETİ Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya yönelik hazırlanan ilk iddianame İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy birliği ile kabul edildi. İddianamede KCK’nın şeması da yer aldı. KCK ŞEMASI Şemada ‘PKK/KCK Öderliği’ başlığı altında Abdullah Öcalan’ın adı yer aldı. Öcalan’ın ardından ‘Yürütme’ başlığı altında ise Murat Karayılan ismi bulunuyor. Karayılan’dan sonra ise Sabri Ok geliyor. KCK TÜRKİYE MECLİSİ SORUMLUSU SABRİ OK KCK Türkiye Meclisi sorumlusunun halen Avrupa’da olan Sabri Ok olduğu, Sabri Ok’a bağlı olarak KCK Yürütme Kurulunun Nihat Oğraş, Kutbettin Yazbaşı ve Ali Durç’tan oluştuğu, bu yürütmeye bağlı olarak KCK İstanbul İl Yürütme sorumlusunun ise Mümtas Aydeniz olduğu kaydedildi. Aydeniz’e bağlı olarak faaliyet yürüten KCK İstanbul yapılanmasının Adalet Komisyonu, Sosyal Alan, Siyasal Alan, İdeolojik Alan, DÖKH ve Mali Alan şeklinde örgütlendiği vurgulanan iddianamede, bu örgütlenmenin Türkiye genelindeki tüm illerde aynı şeklide var olduğu, yine örgüt yöneticilerinin beyanına göre örneğin Hakkari’de KCK yapılanmasının tamamlandığı, hatta bu yapılanma nedeniyle Adli makamlara kimsenin gitmediği, uyuşmazlıkların örgütün KCK sistemi içerisindeki sözde yargılama makamlarınca yapılarak çözümlendiğine dikkat çekildi. ZORLA VERGİ TOPLUYORLAR Şüphelilerin toplantılarda özellikle 2011 yılı içerisindeki terör eylemlerinin ana gayesinin, toplumda kaos ve kargaşa oluşturmak suretiyle devleti aciz duruma düşürmek ve oluşturulması hayal edilen Kürdistan isimli özerk yapılanma konusunda masaya oturmaya zorlamak olduğunu açıkça beyan ettikleri de iddianamede yer aldı. İddianamede şu ifadeler yer aldı:“Terör örgütünün gerek şehir merkezlerindeki giderlerini karşılamak ve gerekse dağ kadrosundaki militanlarına lojistik destek sağlamak amacıyla KCK Sözleşmesine (Anayasası) dayalı olarak vatandaşlarımızın bir kısmını KCK vatandaşı olarak vasıflandırdığı ve bunlardan bu vatandaşlığın gereği olarak vergi aldığı, bu faaliyetin kamuoyuna Barış ve Demokrasi Partisinin kumbara, zarf ve sair adlarla aldığı bağış faaliyeti olarak yansıtıldığı, ancak işin özünün PKK/KCK terör örgütü adına zorla vergi toplama faaliyeti olduğu anlaşılmıştır. HABER Prof. Ersanlıya tahliye 13 Temmuz 2012 KCK davasında Büşra Ersanlı dahil 16 sanık tahliye edildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında 16 tutuklu sanığa tahliye çıktı. Mahkeme heyeti, aralarında Büşra Ersanlının da bulunduğu 16 sanığın tahliyesine karar verdi. HABER BDP AKADEMİK SİYASİ DANIŞMA KURULU OLUŞTURULDU 14 Ekim 2012 BDP Akademik Siyasi Danışma Kurulu da oluşturuldu. Kurulda şu isimler yer aldı: Sosyolog-yazar İsmail Beşikçi, Doç. Dr. Fikret Başkaya, Avukat Yusuf Alataş, araştırmacı-yazar Faik Bulut, siyasetçi Akın Birdal, Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Prof. Dr. Nazan Üstündağ, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, yazar Kemal Parlak, yazar Naci Kutlağ, yazar Ömer Ağın, eski TİP milletvekili Tarık Ziya Akıncı, Av. Feridun Yazar, yazar Erdoğan Aydın, yazar Ayşegül Akış Devecioğlu. YORUM Robert Kolej’den KCK’ya Aslı Aydıntaşbaş Milliyet 5 Kasım 2013 Ayşe Berktay’la aynı okuldan mezun olduğumuzu, iddianamesini, adına yapılan uluslararası özgürlük çağrılarını ve mahkemedeki savunmasını okuduktan sonra öğrendim. Hoş, bir şey değişmezdi. Ama doğrusu binlerce KCK tutuklusu arasında bir Robert Kolej mezunu bulmak, sık rastlanır bir durum değil. Tabii Ayşe Berktay mezun olduğu zaman, bizim okulun ismi henüz Robert Kolej değil, kısaca Arnavutköy Amerikan’dı. Ama muhtemelen aynı sıralarda oturduk, Fatma Banat’tan coğrafya, Şefik Bey’den edebiyat ve Dorothy İz’den aynı ‘drama’ dersini aldık. Ayşe Berktay’ın 2 yıldır cezaevinde olduğunu söylemiş miydim başta? Aslında yıllardır Ayşe’nin ismini, çevirmen, akademisyen ve barış aktivisti olarak hep duyardım. Irak savaşına karşı çeşitli inisiyatiflerde yer aldığını, daha sonra çeşitli sivil toplum platformlarında göründüğünü ortak dostlarımızdan biliyorum. Ama inanın, tutuklanana kadar BDP’de olduğunu bilmiyordum. Aynı Büşra Ersanlı gibi, o da BDP’nin ‘Türk soluna açılma’ gayretleri çerçevesinde 2009’da BDP’ye girmiş. 2010’da da partinin kadın meclisine seçilmiş. Ondan sonrası, tanıdık hikaye. İki yıldır cezaevinde olmasının nedeni, KCK davaları kapsamında ”silahlı terör örgütüne üye olmak” ve ”terör örgütü propagandası yapmak.” Ama iddianameyi okursanız, ne silah, ne terör, ne de PKK’yla bağlantı var. Varsa yoksa BDP faaliyeti. Onlar da tek tük. Bilemiyorum belki şu KCK iddianameleri arasında daha ikna edici, daha tumturaklı bir metin vardır. Kuşkusuz ki örgütle bağı daha güçlü delillerle ortaya konmuş birileri olmalı. Ama benim şu ana kadar okuduklarımın temel mantığı kabaca şöyle: ”X şahıs, şu, şu, şu BDP faaliyetine katıldı. Zaten de bunlar aslında KCK’nın ve Öcalan’ın istediği işler. Bu basın toplantısında, bu parti meclisinde tartışılan konular, Öcalan’ın da işaret ettiği istikamette. Dolayısıyla X şahıs KCK, yani PKK üyesi.” Hukuk açısından trajik olan, iddianamenin X şahısla herhangi PKK yöneticisi ya da yapısı arasında bazı ortak düşünceler dışında bir bağ kuramamış olması. Belki vardır ama ben henüz rastlamadım. Ayşe’nin durumunda, iddianamenin delil bölümünde, partinin Kadın Meclisi’ne üye olması, Öcalan’ın çizdiği istikamette ‘Demokratik Özgür Kadın Hareketi’ içinde yer almak olarak algılanıyor. Dolayısıyla, örneğin Ocak 2011’deki Kadın Meclisi toplantısı ve bir basın açıklaması, tamamen açık faaliyetler olmasına karşın, otomatikman ‘örgüt faaliyeti’ olarak aktarılıyor. BDP legal bir partiyse, faaliyetleri arasında hangisinin legal, hangisinin illegal olduğuna nasıl karar vereceğiz? Bir başka bölümde, PKK davasında yargılanan bir şüphelinin cep telefonunda Ayşe Berktay diye bir kayıt var. Aramış mı ki? O şahsın suçlu olduğu ne malum? Bunların önemi yok. İnanın iddianame üç aşağı beş yukarı bundan ibaret. Berktay’ın savunması ise, nefis. ”Haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı çıkmanın erdem olduğunu öğrenerek büyüdüm. İnsanların eşit, ayrımcılığın, kibrin ve yalanın en büyük ayıp, emek ve özgürlüğün en yüce değer olduğunu annem ve babamdan öğrendim” diye başlıyor söze. Lafı fazla uzatmıyor. İdeolojik diskur yok. Neden BDP’de yer aldığını anlatıyor. ”Ben hayatımı burada anlattığım tercihler çerçevesinde yaşıyorum. Bu iddianamedeki suçlamalar BDP’nin olduğu kadar, benim varlığımı, varoluşumu, şu dünyadaki mevcudiyetimi de sorguluyor” diyor. Yargılandığı dava, 7 Kasım Çarşamba, Silivri’de devam edecek.

Büşra Ersanlı Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Büşra_Ersanlı hakkinda bilgi bulunamadi.

Büşra ErsanlıSözlük Yorumları «TIKLA»

    istatistik galeri kayıt ol üye girişi
    ortam eski reklamsız
    sünni bir kıza aşık olmak6güzel kız vs sexy kızdünyanın dönmesindeki amacı2kızıl ve dalgalı saçlı kızlar4uzun saçlı erkeklere ibne diyen zihniyet13aleviler üzerine entry giren yazardünyadaki etnik ayrımcılıklar2Uluslararası Antalya Üniversitesireklamkız kankayı yanlışlıkla patlatmak5kedi3milyonlarin bacisi42yazar nicklerinden meslek tahmini yapmak13muhsin beyalevilerin elinden yemek yenmez43tras3alevi bir kıza aşık olmak11ön kameraya bakıp depresyona girmek2mum söndü yapmış yazarlaruludağ sözlük eş değiştirme partisi8şeyda öğretmen gata da tedaviye alınsın8sevgiliye prezervatif hediye etmek4alaman kızları çok güzel olursütyen8bbhmm klibini havuz altı sahnesinde durdurmak2pegasusrandevuya welcome to my darling afişiyle gitmek30 yaşından sonra anlaşılan gerçekler8ben bu yazıyı kendime yazdım16oruç tutan arkadaşların ağızlarının kokmasımarkette okey i okey sanmakctrl c ctrl v yapıp yaratılmış insanlarsokakta namaz kılan ilgi orospusu müslüman15sevgili gandalf15welcome to nani3asyabisussevgiliye alınabilecek doğum günü hediyeleri8sözlük kızlarının babalarının bağlama çalması5sözlükteki alevifobik sünnifobik yazarlarçok afedersiniz izmirli bir kızla çıkmak27uludağsözlük te başlık açarak evlilik teklif etmek5cem aziz çakmaken sevdiğiniz çizgi film karakteri15ramazan güzeldirgöksel3kara uzum habbesi lgbt canim8siyah külot giyen kız otoban gibidiruzun saçlı erkek isteyen kızlar2koruma memururüyada rüya görülmesi8arda turan47
    2 3 24 25 26 27 » if(window.sessionStorage){ var spEx = sessionStorage.getItem("sp"); var spNew = 1; if(spEx == spNew){ document.getElementById("index").scrollTop = sessionStorage.getItem("sideScrollPosition"); }else{ sessionStorage.setItem("sp", spNew); sessionStorage.setItem("sideScrollPosition", 0); } spEx = spNew = null; }
    ara


Büşra Ersanlı Yorumlar

Yorumla